Basketbol Antrenörlük Kursu Başvuru Şartları

Basketbol antrenörü olabilmek adına federasyonun açtığı kurslar ya da üniversitelerin antrenörlük bölümlerinden almanız gereken eğitimler ve dersleri bugünkü yazımız, “Basketbol antrenörlük kursu başvuru şartları”nda bulabilirsiniz. Türkiye Basketbol Federasyonunun antrenör olabilmek için aradığı şartları, antrenör kademe atlama şartlarını, ders konularını ve daha bir çok bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Basketbol Antrenör Eğitim Kursuna Katılacak Olan Adaylarda Aranan Şartlar Nelerdir?

Kategoriler itibariyle antrenör eğitim kurslarına katılacak olan adaylarda aşağıdaki şartlar aranır:

a) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

b) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,

c) Taksirli suçlar hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla; zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırmak, devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı tecil edilmiş olsa dahi ceza almamış olmak.

d) En az 18 yaşını doldurmuş olmak,

e) Federasyon disiplin yönergesi ve/veya 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’ne göre son üç yıl içinde bir defada 6 aydan fazla ve/veya toplam 1 yıldan fazla veya doping suçundan dolayı ceza almamış olmak.

Ancak, başvurunun fazla olması halinde yukarıdaki şartların yanında sırasıyla; basketbol branşında milli sporcu olmak, üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren yüksek öğrenim kurumları ile diğer üniversite ve yüksek okullardan mezun olmak, yabancı dil bildiğini belgelemek, faal olarak herhangi bir okulda beden eğitimi öğretmenliği görevini yürütmek ve en az 5 yıl lisanslı sporcu olmak tercih sebebidir.

Antrenörlerin Sınıflandırılması ve Görev Alanları Nelerdir?

Antrenörler beş (5) kategoride olmak üzere aşağıdaki şekilde sınıflandırılır;

1. Kademe (E Kategorisi Antrenör)

2. Kademe (D Kategorisi Antrenör)

3. Kademe (C Kategorisi Antrenör)

4. Kademe (B Kategorisi Antrenör)

5. Kademe (A Kategorisi Antrenör)

1. Kademe (E) Kategorisi Antrenör Kursu Dersleri

1 BECERİ ÖĞRENİMİ 4 Saat
2 GENEL ANTRENMAN BİLGİSİ 4 Saat
3 OYUN KURALLARI 4 Saat
4 ÖZEL ANTRENMAN BİLGİSİ 12 Saat
5 PSİKOMOTOR GELİŞİM 2 Saat
6 SPOR ANATOMİSİ 4 Saat
7 SPOR FİZYOLOJİSİ 2 Saat
8 SPOR PSİKOLOJİSİ 4 Saat
9 SPOR VE BESLENME 4 Saat
10 SPORCU SAĞLIĞI 4 Saat
11 SPORDA GÖZLEM ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2 Saat
12 SPORDA ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 4 Saat
13 SPORDA YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2 Saat
14 TEKNİK VE TAKTİK 40
15 YETENEK SEÇİMİ VE İLKELERİ 4 Saat
Toplam Ders Saati 96 Saat

1. KADEME (E) ANTRENÖR KURSU KATILIMI İÇİN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER

 • 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Lise mezuniyet veya üniversite öğrenci/mezuniyet belgesinin onaylı sureti (QR Kodlu E-Devlet)
 • Sağlık raporu (Son 6 ay içerisinde; aile hekimi, dahiliye, kardiyoloji veya spor hekimi ünvanlı
  doktorlardan herhangi birinden alınacak “antrenörlük kursuna katılmasında sakınca olmadığına” dair
  sağlık raporu taratılıp sisteme eklenecek)
 • Adli Sicil Kaydı (QR Kodlu E-Devlet)
 • İl Müdürlüğü Ceza Kaydı (Gençlik ve Spor İl/İlçe Müdürlüklerinden temin edilir)
 • Nüfus kayıt örneği (QR Kodlu E-Devlet)
 • 3 adet vesikalık fotoğraf (Kursa katılımda kurs yöneticisine teslim edilecek)
 • 1.Kademe (E Kategorisi) Antrenör kursuna katılım için, Sağlık Bakanlığı veya bu Bakanlığın onay verdiği kurumlardan, Milli Eğitim Bakanlığının düzenlediği kurslardan, Sağlık Bakanlığı Eğitici eğitiminden geçen eğitmenler tarafından verildiğini belgelemek koşuluyla, – Türk Silahlı Kuvvetleri sağlık komutanlığı askeri hastaneleri tarafından düzenlenen kurslardan ya da – Türk Kızılay’ından alınan “Temel İlk Yardım Sertifikasına” sahip olmak. Kursu başarıyla bitirenlere antrenör belgesi, Temel İlk Yardım Sertifikası’nın bulunması ve ibraz etmesi halinde verilir. Yani ilgili belge kurs bitiminde de temin edilip Federasyon’a ulaştırılabilir.

2. Kademe (D) Kategorisi Antrenör Kursu Dersleri

1 ANTRENMAN BİLGİSİ 4 Saat
2 BASKETBOLDA BESLENME 2 Saat
3 BASKETBOLDA EĞİTSEL OYUNLAR 2 Saat
4 BASKETBOLDA İSTATİSTİK 2 Saat
5 BASKETBOLDA KONDİSYONEL ÖZELLİKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE TESTLER 4 Saat
6 BASKETBOLDA YETENEK SEÇİMİ VE YÖNLENDİRME 2 Saat
7 BASKETBOLDA ZİHİNSEL ANTRENMAN 2 Saat
8 SPOR FİZYOLOJİSİ 2 Saat
9 TEKNİK VE TAKTİK 36 Saat
Toplam Ders Saati  56 Saat

2. KADEME (D) ANTRENÖR KURSU KATILIMI İÇİN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER

1. Kademe (E Kategorisi) yardımcı antrenör belgesine sahip olduktan sonra en az iki (2) yılını doldurarak, en az iki (2) antrenör gelişim seminerine katılmış ve bu süre içerisinde en az iki (2) sezon vize işlemi yaptırmış antrenörler başvurabilir.

 • Lise mezuniyet veya üniversite öğrenci/mezuniyet belgesinin sureti (QR Kodlu E-Devlet)
 • Sporda cezası olmadığına dair resmi yazı (QR Kodlu E-Devlet)
 • Antrenörlük yapmasında sakınca olmadığına dair sağlık raporu
 • Adli sicil kaydı (QR Kodlu E-Devlet)
 • Nüfus kayıt örneği (QR Kodlu E-Devlet)
 • Katılımcı bilgi formu (Resmi sitede ilgili kurs başlığı altındaki form eksiksiz doldurup eklenmelidir)
 • 3 adet vesikalık fotoğraf (Kursa katılımda kurs yöneticisine teslim edilecek)
 • Kurs katılım ücreti

 

 

3. Kademe (C) Kategorisi Antrenör Kursu Dersleri

1 ANTRENMAN BİLGİSİ 8 Saat
2 BASKETBOLDA BESLENME VE SIVI ALIMI 2 Saat
3 BASKETBOLDA MAÇ ANALİZİ 2 Saat
4 BASKETBOLDA ÖZEL KONDİSYON ANTRENMAN METOTLARI 4 Saat
5 MOTOR BECERİ VE ÖĞRENİMİ 2 Saat
6 SPOR FİZYOLOJİSİ 2 Saat
7 TEKNİK VE TAKTİK 36 Saat
Toplam Ders Saati 56 Saat

3. KADEME (C) ANTRENÖR KURSU KATILIMI İÇİN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER

2. Kademe (D Kategorisi) antrenör belgesine sahip olduktan sonra en az üç (3) yılını doldurarak, en az üç (3) antrenör gelişim seminerine katılmış ve bu süre içerisinde en az üç (3) sezon vize işlemi yaptırmış antrenörler başvurabilir.

 • Lise mezuniyet veya üniversite öğrenci/mezuniyet belgesinin sureti (QR Kodlu E-Devlet)
 • Sporda cezası olmadığına dair resmi yazı (QR Kodlu E-Devlet)
 • Antrenörlük yapmasında sakınca olmadığına dair sağlık raporu
 • Adli sicil kaydı (QR Kodlu E-Devlet)
 • Nüfus kayıt örneği (QR Kodlu E-Devlet)
 • Katılımcı bilgi formu (Resmi sitede ilgili kurs başlığı altındaki form eksiksiz doldurup eklenmelidir)
 • 3 adet vesikalık fotoğraf (Kursa katılımda kurs yöneticisine teslim edilecek)
 • Kurs katılım ücreti

4. Kademe (B) Kategorisi Antrenör Kursu Dersleri

ANTRENMAN BİLGİSİ 6 Saat
2 ANTRENÖRLÜK PSİKOLOJİSİ 4 Saat
3 BASKETBOLDA ERGOJENİK YARDIMCILAR 2 Saat
4 BASKETBOLDA MAÇ YÖNETİMİ 2 Saat
5 BASKETBOLDA PAZARLAMA 2 Saat
6 BASKETBOLDA TEKNİK –TAKTİK ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2 Saat
7 BASKETBOLDA ÜST DÜZEY ANTRENMAN PLANLAMASI 2 Saat
8 PROJE 4 Saat
9 TEKNİK TAKTİK 32 Saat
Toplam Ders Saati 56 Saat

4. KADEME (B) ANTRENÖR KURSU KATILIMI İÇİN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER

3. Kademe (C Kategorisi) antrenör belgesine sahip olduktan sonra en az üç (3) yılını doldurarak, en az bir (1) Uluslararası olmak kaydıyla üç (3) antrenör gelişim seminerine katılmış ve bu süre içerisinde en az üç (3) sezon vize işlemi yaptırmış antrenörler başvurabilir.

 • Lise mezuniyet veya üniversite öğrenci/mezuniyet belgesinin sureti (QR Kodlu E-Devlet)
 • Sporda cezası olmadığına dair resmi yazı (QR Kodlu E-Devlet)
 • Antrenörlük yapmasında sakınca olmadığına dair sağlık raporu
 • Adli sicil kaydı (QR Kodlu E-Devlet)
 • Nüfus kayıt örneği (QR Kodlu E-Devlet)
 • Katılımcı bilgi formu (Resmi sitede ilgili kurs başlığı altındaki form eksiksiz doldurup eklenmelidir)
 • 3 adet vesikalık fotoğraf (Kursa katılımda kurs yöneticisine teslim edilecek)
 • Kurs katılım ücreti

5. Kademe (A) Kategorisi Antrenör Kursu Dersleri

ANTRENMAN BİLGİSİ 8 Saat
2 ANTRENÖR HAKEM İLİŞKİLERİ 2 Saat
3 BASKETBOLDA DÖNEMSEL PERİYOTLAMA 2 Saat
4 BASKETBOLDA MOTİVASYON TEKNİKLERİ 2 Saat
5 BASKETBOLDA OYUN İÇİ HAMLELER 2 Saat
6 BASKETBOLDA RAPOR YAZMA TEKNİKLERİ 2 Saat
7 SPORDA ETİK VE FAİR PLAY UYGULAMALARI 2 Saat
8 PROJE 4 Saat
9 TEKNİK TAKTİK 32 Saat
Toplam Ders Saati 56 Saat

5. KADEME (A) ANTRENÖR KURSU KATILIMI İÇİN ŞARTLAR VE İSTENİLEN BELGELER

4. Kademe (B Kategorisi) antrenör belgesine sahip olduktan sonra en az üç (3) yılını doldurarak, en az bir (1) Uluslararası olmak kaydıyla üç (3) antrenör gelişim seminerine katılmış ve bu süre içerisinde en az üç (3) sezon vize işlemi yaptırmış antrenörler başvurabilir.

 • Lise mezuniyet veya üniversite öğrenci/mezuniyet belgesinin sureti (QR Kodlu E-Devlet)
 • Sporda cezası olmadığına dair resmi yazı (QR Kodlu E-Devlet)
 • Antrenörlük yapmasında sakınca olmadığına dair sağlık raporu
 • Adli sicil kaydı (QR Kodlu E-Devlet)
 • Nüfus kayıt örneği (QR Kodlu E-Devlet)
 • Katılımcı bilgi formu (Resmi sitede ilgili kurs başlığı altındaki form eksiksiz doldurup eklenmelidir)
 • 3 adet vesikalık fotoğraf (Kursa katılımda kurs yöneticisine teslim edilecek)
 • Kurs katılım ücreti

Basketbol antrenörlük kursu, basketbol antrenörlük kursu başvuru ve basketbol antrenörlük kursu ücreti hakkında daha detaylı bilgiye ulaşmak Türkiye Basketbol Federasyonunun ilgili sayfasına bakabilirsiniz. Sayfaya gitmek için Buraya Tıklayın

Basketbol Antrenörlük Kursu Başvuru Şartları” hakkında 4 Yorum

 • 4 Temmuz 2020 at 19:18
  Permalink

  Güzel yazı. Antrenör olmak isteyenlerin işine yarayacaktır. Basketbol Antrenörlük Kursu Başvuru Şartları nı arayanlar için faydalı

  Cevapla
 • 6 Temmuz 2020 at 11:11
  Permalink

  antrenörlük kursu başvuru için geldim. Bu sene pandemiden ötürü kurs açılacak mı göreceğiz.

  Cevapla
 • 10 Temmuz 2020 at 22:28
  Permalink

  Basketbol antrenörlük kursu başvuru süreci nedir ve nasıldır acaba?

  Cevapla
 • 28 Temmuz 2020 at 23:22
  Permalink

  Basketbol baskwtbol basketbol

  Cevapla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir